P445 Katja Holk Teinhart, Australia

Photo by Katja Holk Teinhart, Australia (P445)

Welcome to Katja Holk Teinhart, our new Contributing Photographer, from Denmark. Enjoy her photo taken in Australia!